[woof]

REGULAMIN

DIETdrive

Obowiązuje od: 01.03.2020.

I. Postanowienia ogólne

 1. Catering dietetyczny DIETdrive działający pod adresem http://dietdrive.pl/ prowadzony jest przez APETYT NA ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Czarna Droga 52D, 33-100 Tarnów, KRS 0000822062, REGON 385224474, NIP 9930675139, BDO 000262058.
 2. Korzystanie z usług Cateringu Dietetycznego DIETdrive możliwe jest przy użyciu urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzy wystanie z funkcjonalności strony internetowej (obsługującego przeglądarki internetowe), bądź bezpośrednio na miejscu w punkcie sprzedaży posiłków 33-100 Tarnów, ul. Czarna Droga 52d.
 3. Sprzedaż posiłków dietetycznych prowadzona jest: w postaci sali restauracyjnej, dostaw całodziennych posiłków do klienta oraz poprzez okno wydawcze DIETdrive zlokalizowane w siedzibie firmy.

 

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony internetowej, zasady zawarcia umowy, prawa i obowiązki stron umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź podmiot gospodarczy
 3. Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony dostępny pod adresem http://dietdrive.pl/
 4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru /dostarczania zawierana za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Towar/Produkt/Posiłek – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem strony internetowej bądź na miejscu
 6. Cena – wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podawanymi w PLN (polski złoty)
 7. Sprzedawca – podmiot gospodarczy pod nazwą APETYT NA ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Czarna Droga 52D, 33-100 Tarnów, KRS 0000822062, REGON 385224474, NIP 9930675139, BDO 0002620586
 8. Konto – zbiór danych przechowywanych w systemie informatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy
 9. Polityka prywatności i cookies – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.
 10. Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.)
 11. DIETdrive – punkt wydawania Towarów/Produktów/Posiłków zlokalizowany w siedzibie firmy

 

III. Zakres zastosowania Regulaminu  

 1. Z usług Sprzedawcy mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług cateringu dietetycznego przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od ich prawnych opiekunów.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich klientów Sprzedawcy oraz ich opiekunów.
 3. Regulamin ma zastosowanie do klientów posiadających konto na stronie internetowej sprzedawcy jak również korzystających z usług on-line bez rejestracji, oraz klientów dokonujących zakupów w siedzibie firmy.

 

IV. Dokumentacja sprzedażowa

 1. Na wszystkie zakupy u Sprzedawcy wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT w zgodzie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054)
 2. Klient wyraża zgodę na wysyłkę dokumentów sprzedażowych w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054)

 

V. Zakup, zamówienie

 1. Klient dokonuje zakupu poprzez stronę internetową sprzedawcy, bądź stacjonarnie w siedzibie firmy.
 2. Zamówienie określa ilość towaru, rodzaj oraz jego cenę.
 3. Sprzedawca wysyła potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany przesz klienta adres poczty elektronicznej informując jednocześnie o możliwości jego realizacji.
 4. Zamówienie musi zawierać adres e-mail a w uzasadnionych przypadkach imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz numer NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu.
 5. Zamówienia złożone w siedzibie firmy mają mogą mieć charakter restauracyjny i nie musza być powiązane z podawaniem jakichkolwiek danych.
 6. Zamówienie realizowane jest jedynie po uregulowaniu rachunku za zakupiony towar.

 

VI. Płatność

 1. Sprzedawca, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje o łącznej cenie towaru oraz dodatkowych opłatach, w tym za transport.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 3. Przy zamówieniach dokonywanych przy użyciu strony internetowej (na odległość) jedyna forma płatności jest przedpłata (dokonywana w momencie zamówienia) poprzez system płatności przelewy24.
 4. Przy zamówieniach dokonywanych na miejscu dopuszcza się płatność w formie gotówkowej bądź przy użyciu kart płatniczych.

 

VII. Realizacja zamówienia, odstąpienie

 1. Zamówione towary/posiłki dostępne są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia tj. dostarczona na podany adres w zamówieniu, gotowe do odbioru w DIETdrive, podane w formie restauracyjnej w siedzibie firmy.
 2. W przypadku nie odebrania zamówienia które realizowane było w formie wysyłkowej pod wskazany adres, zamówione towary przekazywane są do punktu DIETdrive gdzie można je odebrać w tym samym dniu aż do zamknięcia lokalu (godziny otwarcia podane są na stronie internetowej).
 3. W przypadku nie odebrania posiłku w dniu realizacji zamówienia zostaje ono uznane za zrealizowane a towar podlega utylizacji. W takich okolicznościach Sprzedawca nie będzie zobowiązany względem Klienta do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp .
 4. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Klienta, Konsument również odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.
 5. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu, w tym przypadku Sprzedawca zobligowany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez klienta.
 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona obowiązywać.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili zamówienia i trwa do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sprzedającego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

VIII. Reklamacja,  wady towaru

 1. Za jakość oferowanych towarów odpowiada Sprzedawca a wszelkie wady/niezgodności z zamówieniem należy składać bezpośrednio przy odbiorze zamówienia, osobie wydającej.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej, jakości dostarczonego towaru bądź obsługi, (w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych na odległość) można przesyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@dietdrive.pl.
 3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

IX. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i informacji o specjalnych promocjach poprzez stronę internetową bądź bezpośredni o w siedzibie firmy Klient w każdym Momocie ma prawo rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych poprzez kontakt ze sprzedawcą za pomocą adresu email kontakt@dietdrive.pl bądź bezpośrednio w siedzibie firmy.
 2. Sprzedawca nie przesyła spamu oraz wiadomości które mogą stanowić zagorzenie infrastruktury technicznej klienta.

 

X. Spersonalizowane konto użytkownika

 1. Klient ma możliwość rejestracji na stronie internetowej podając adres email.
 2. Po założeniu konta klient może uzupełnić dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz dodatkowo dane antropometryczne tj. wiek, wzrost, masa ciała, stan zdrowia, stopień aktywności fizycznej.
 3. Dane są wykorzystywane w celu korzystna ze wszystkich funkcjonalności konta w tym zamówienia spersonalizowanego cateringu dietetycznego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne i wyłącznie za zgodą klienta.
 5. Dane przechowywane są aż do odwołania zgody.

 

XI. Działania niedozwolone

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do strony internetowej, jej zawartości lub korzystanie z niej w nieodpowiedni sposób w tym poprzez rozsyłanie spamu czy też informacji o charakterze handlowym bądź marketingowym.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronie internetowej w przypadku, gdy Klient korzysta z niego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

 

XII. Oferta

 1. Oferta Sprzedawcy stanowi jego własność i pochodzi z jego własnych zasobów, oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.
 2. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych ze strony internetowej Sprzedawcy.

 

XIII. Dane osobowe

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji na stronie internetowej lub składania Zamówienia, jest właściciel podmiotu gospodarczego będącego pod nazwą: Magdalena Depa-Muniak Apetyt Na Zdrowie, ul. Czarna Droga 52d, 33-100 Tarnów NIP:8722309716.
 2. Administrator może przekazywać Dane osobowe osobom trzecim, dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu: – realizacji łączącej nas umowy, – realizacji obowiązków przewidzianych prawem, – ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu;
 3. Administrator może dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem Polskim oraz Unii Europejskiej, a w szczególności w zgodzie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 2. Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 3. weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu limitu kredytowego,
 4. uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
 5. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody

Prawa klienta

 1. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 2. Klient ma prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) bądź ograniczenia przetwarzania danych; mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania,
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy regulaminu obowiązują od momentu wejścia w życie tj. 01.03.2020 roku Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu w przypadku uruchomienia dodatkowych funkcjonalności (bądź wyłączenia) oraz w przypadku zmian w obowiązującym go prawie Polskim bądź UE. Wszelkie zmiany dokonywane będą jedynie w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.